Đang gửi...

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Cập nhật: 14/11/2018

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định hạn chế hoặc trường hợp hạn chế theo quy định của pháp luật:“Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.” Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định hạn chế này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập

- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập

- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

- Quyết định thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông

- Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

HD Luật cung cấp dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!